Regulamin Love Dance Academy

Regulamin

Niniejszy Regulamin uczestnictwa w kursach tanecznych Love Dance Academy (dalej: “Regulamin”) określa warunki świadczenia usług przez szkołę tańca Love Dance Academy Anna Cichocka, ul. Wyszyńskiego 7/21/1, 05-220 Zielonka, NIP: 113-196-10-60, regon: 142545650 (zwanej dalej “Szkołą”) na rzecz Kursantów i zawarcia między Szkołą i Kursantami.
Uczestnictwo w zajęciach tanecznych jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu.

1. Szkoła zapewnia uczestnikowi kursów tańca:

a. 3 w pełni wyposażone (sprzęt audio, lustra, podłoga taneczna, inne niezbędne
sprzęty) i klimatyzowane sale taneczne.
b. Ogólnodostępne szatnie wraz z WC i prysznicem.
c. W pełni wykwalifikowaną i przeszkoloną kadrę trenerską.
d. Metody nauki dostosowane do potrzeb i możliwości Kursantów.
e. W miarę postępów w nauce, możliwy jest awans sportowy do grup o wyższym
poziomie zaawansowania.
f. Grupy dobierane są na podstawie poziomu zaawansowania oraz wieku Kursantów
zapewniając jak najbardziej wyrównany poziom.
g. Liczba osób w danej grupie nie przekracza liczby podanej w opisie grupy.
h. Ilość godzin określona w informacji o danej grupie jest zagwarantowana (szkoła
zastrzega sobie prawo do odwołania pojedynczych zajęć lub przeniesienia ich na
inny termin z powodów niezależnych od szkoły tańca).
i. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiające
stawienie się wskazanego prowadzącego na zajęcia Szkoła zapewnia zastępstwo.
W przypadku braku zastępstwa zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć
i dajemy możliwość odrobienia ich w innym dogodnym dla kursantów terminie
lub możliwość przesunięcia.
j. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w danym dniu jeśli liczba
Kursantów w grupie będzie mniejsza niż 3 osoby.
k. Zajęcia odbywają się stacjonarnie w siedzibie szkoły tańca w Warszawie na
ul. Berensona 8D.
l. Na terenie Szkoły Tańca znajduje się parking dla rodziców przywożących
Kursantów na zajęcia, a także poczekalnia dla rodziców na 2p. w budynku Szkoły.

2. Warunki świadczenia usług

a. Zajęcia prowadzone są dla dzieci i młodzieży od lat 3.
b. Zajęcia odbywają się wg grafiku podanego na stronie internetowej w zakładce “GRAFIK” oraz dostępnego w siedzibie Szkoły.
c. Cena za zajęcia podana jest w opisie każdej grupy na stronie internetowej oraz w zakładce „CENNIK”.
d. Opłata miesięczna jest opłatą abonamentową (ratą za cały sezon Kursu trwającego zgodnie z rokiem szkolnym) i nie ulega zmianie ze względu na ferie, święta, czy inne przerwy w czasie trwania roku szkolnego.
e. Opłatę za cały sezon taneczny można uiścić we wrześniu lub opłacać Kurs w równych ratach miesięcznych.
f. Opłatę za kolejny miesiąc należy uiścić do 5 dnia każdego miesiąca.
g. Opłata obowiązuje za każdy rozpoczęty miesiąc zajęć.
h. Każdy rozpoczęty miesiąc zajęć traktowany jest jako okres wypowiedzenia w przypadku rezygnacji.
i. Rezygnację należy złożyć osobiście, pisemnie, telefonicznie lub mailowo przed upływem bieżącego miesiąca.
j. Podstawą do indywidualnej negocjacji ceny lub jej zniesienia w danym miesiącu trwania Kursu jest choroba lub kontuzja Kursanta udokumentowana zwolnieniem lub diagnozą lekarską.
k. Szkoła zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia Kursanta na zajęcia, gdy opłata nie jest uiszczona w terminie.
l. Opłaty uiszcza się drogą elektroniczną poprzez płatności internetowe dostępne w aplikacji ActiveNow lub gotówką w recepcji Szkoły.
m. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie siedziby Szkoły bez zgody instruktora lub innego pracownika jest zabronione. Materiały foto i video są rejestrowane przez instruktorów Akademii i wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów marketingowych związanych z zajęciami. Rodzice i opiekunowie mają możliwość uzyskania dostępu do niniejszych materiałów.
n. Za wartościowe rzeczy pozostawione w szatniach Szkoła nie odpowiada.
o. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Dla bezpieczeństwa należy zmieniać obuwie na właściwie, a także zakładać odpowiedni strój. Można także się ubezpieczyć we własnym zakresie.
p. Instruktor nie odpowiada za dzieci podczas przerwy.
q. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania środków odurzających oraz spożywania alkoholu.
r. Na terenie Szkoły obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów oraz hulajnóg.

3. Warunki uczestnictwa w Kursie

a. W kursie biorą udział dzieci od lat 3 i młodzież szkolna.
b. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie członkowie Love Dance Academy.
c. Inne osoby nie będące jeszcze członkiem Love Dance Academy chcące wziąć udział w zajęciach muszą zgłosić ten fakt uprzednio wcześniej telefonicznie lub mailowo.
d. Opłata za zajęcia próbne dla osób nie będących jeszcze członkiem Szkoły tańca wynosi 50 zł (płatne gotówką w recepcji Szkoły).
e. Na sali tanecznej może przebywać tylko Instruktor oraz Kursanci.
f. Na zajęcia należy przybywać punktualnie (pierwsze minuty zajęć przeznaczone są na niezbędną rozgrzewkę).
g. Na salę taneczną Kursanci wchodzą tylko za wyraźną zgodą lub na polecenie instruktora.
h. Na salę taneczną mogą wejść tylko Kursanci którzy zmienili buty (w pozostałych przypadkach można wejść w samych skarpetkach).
i. Na Sali tanecznej obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych przez Kursantów.
j. Na Sali tanecznej obowiązuje zakaz jedzenia i picia (z wyjątkiem wody niezbędnej na zajęciach).
k. Kursanci zobowiązani są do poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia o ewentualnym złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć.
l. Kursanci mają prawo (formacje – obowiązek) do uczestniczenia w zajęciach tanecznych, turniejach, festiwalach, pokazach i zajęciach indywidualnych w porozumieniu z instruktorem.

4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną:

a. Zapisy na zajęcia prowadzone są online poprzez stronę internetową
www.lovedance.pl
b. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków
technicznych:
– posiadanie dostępu do sieci Internet
– posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z aplikacji
ActiveNow lub ściągniętej aplikacji na urządzenia mobilne/komputer
– posiadanie aktywnego konta e-mail.
c. usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
d. Opłaty abonamentowe za zajęcia mogą być uiszczane droga elektroniczną za pomocą płatności internetowych dostępnych w aplikacji ActiveNow.
e. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod adresem
mailowym: lovedance@lovedance.pl lub biuro@lovedance.pl
f. Zakazuje się Kursantowi (lub przedstawicielowi ustawowemu Kursanta) dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
– naruszających dobre imię osób trzecich;
– naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
– naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
– stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
– namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Podpisanie umowy zachodzi poprzez zaakceptowanie regulaminu w formularzu zapisów na stronie internetowej

a. Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacją podczas zapisów online przez Kursanta (lub przedstawiciela ustawowego Kursanta) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Love Dance Academy Anna Cichocka, regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
b. Rezygnacja z kursu może nastąpić w formie pisemnej lub drogą e-mailową.
c. Szkoła zwróci słuchaczowi wpłacone kwoty w całości, jeśli rezygnacja z nauki nastąpi przed rozpoczęciem danego kursu.
d. W przypadku opłat ratalnych rezygnacja następuje z zachowaniem pełnego jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
e. W przypadku rezygnacji słuchacza z kursu po jego rozpoczęciu, słuchaczowi przysługuje prawo do zwrotu całości należności za zajęcia opłacone a nie odbyte – pod warunkiem, że rezygnacja nastąpi z winy szkoły.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego

a. Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.
b. Reklamacje należy składać Szkole pisemnie lub osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres biuro@lovedance.pl
c. Szkoła rozpatrzy reklamację i zawiadomi Nabywcę o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
d. Szkoła nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

7. Polityka prywatności

Kursant (lub przedstawiciel ustawowy Kursanta) wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek Szkoły zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO” oraz na otrzymywanie od Love Dance Academy Anna Cichocka, ul. Wyszyńskiego 7/21/1, 05-220 Zielonka informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.