Regulamin - płatności online

Regulamin Płatności online

UWAGA: PODANE PONIŻEJ PRZYKŁADY ZAPISÓW SŁUŻĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE POGLĄDOWEMU PRZEDSTAWIENIU. SĄ TO JEDYNIE SUGESTIE W JAKI SPOSÓB MOGĄ WYGLĄDAĆ POSZCZEGÓLNE ZAPISY. PODANE PRZYKŁADY JAK I CAŁY DOKUMENT NIE JEST NIE PORADĄ PRAWNĄ. ZACHĘCAMY DO KONSULTACJI PRAWNICZEJ ODNOŚNIE SWOJEGO REGULAMINU.


Niezbędne elementy regulaminu:

1) Pełne dane klienta jako sprzedawcy

Obligatoryjne informacje to: imię i nazwisko właściciela, pełna nazwa szkoły, adres szkoły, NIP oraz REGON szkoły.
Przykłady:

Nazwa szkoły, Imię i nazwisko właściciela, adres szkoły, NIP, prowadzi szkołę języków obcych w Miasto. Niniejsze postanowienia określają warunki nauki i uczestnictwa w kursach językowych organizowanych przez Nazwa szkoły.

Niniejszy Regulamin uczestnictwa w kursach językowych Nazwa szkoły (dalej: “Regulamin”) określa warunki świadczenia usług przez Nazwa szkoły, Imię i nazwiska właściciela, adres szkoły, NIP, Regon (zwanej dalej „Szkołą”) na rzecz Kursantów i zawarcia między Szkołą i Kursantami.

2) Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Tpay potrzebuje informacji na temat usług, które można zakupić za pomocą płatności online. W naszym przypadku są to wszystkie oferowane rodzaje zajęć. Należy opisać na jakiej zasadzie odbywają się zajęcia, jak można się na nie zapisać, jak wygląda proces odrabiania (jeżeli występuje), jaki jest koszt zajęć oraz jak wygląda płatność za nie.

Przykłady:

Zajęcia grupowe
Szkoła zapewnia słuchaczowi kursu językowego następujące warunki nauki:
– nauczanie oparte jest na naukowo opracowanym systemie poziomów, z wyraźnie określonymi celami nauki;
– metody nauczania dostosowane są do potrzeb i możliwości słuchaczy;
– każdy stopień nauki kończy test określający poziom zaawansowania;
– grupy dobierane są na podstawie testów i/lub rozmów kwalifikacyjnych,
zapewniających jak najbardziej wyrównany poziom zaawansowania językowego
słuchaczy; warunkiem zapisu do grupy jest wypełnienie testu w szkole lub online;
– nauczyciele posiadają odpowiednie wykształcenie, przygotowanie i doświadczenie zawodowe;
– liczba osób w grupie nie przekracza liczby podanej w informacji o kursie;
– ilość godzin określona w materiałach informacyjnych o kursie jest zagwarantowana (szkoła zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości godzin kursu, jeśli liczba słuchaczy w grupie zmniejszy się w trakcie trwania kursu i będzie mniejsza niż 4);
– słuchacz otrzymuje podręcznik i materiały dodatkowe;
– słuchacz może korzystać z obcojęzycznej biblioteki – pod warunkiem przestrzegania jej regulaminu;
– słuchacz, który był obecny na minimum 60% zajęć, zdał test końcowy oraz uiścił wszystkie opłaty związane z kursem, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu danego stopnia;
– zajęcia mogą odbywać się w formie stacjonarnej w siedzibie szkoły lub w formie zdalnej (tzw. online)

Zajęcia dla niemowląt i dzieci do 4 roku życia
2. Zajęcia dla niemowląt i dzieci do 4 roku życia odbywają się przy udziale jednego rodzica
(opiekuna), który wraz z dzieckiem wchodzi do wody i aktywnie uczestniczy w zajęciach.
3. Podstawą uczestniczenia w zajęciach jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:
a) zapisanie dziecka na zajęcia poprzez wypełnienie i wysłanie formularza
zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Organizatora
b) wykupienie karnetu na dany dzień i godzinę na wybrany kurs nauki pływania,
zgodnie z cennikiem i harmonogramem zajęć na stronie internetowej Organizatora
4. Cena za zajęcia obejmuje 30 minut nauki pływania i czas na przebranie. Uczestnik zajęć
może wejść do szatni nie wcześniej niż 15 minut przed zajęciami i opuścić ją nie później niż
15 minut po zajęciach. Przekroczenie czasu będzie dodatkowo płatne zgodnie z cennikiemi
regulaminem obiektu, na którym prowadzone są zajęcia nauki pływania.
5. Karnet przeznaczony jest dla jednego dziecka i jednego rodzica (opiekuna).
6. Osoby towarzyszące uczestnikom kursu mogą przebywać na basenie wyłącznie po
wykupieniu osobnego biletu zgodnie z cennikiem i regulaminem obiektu, na którym
prowadzone są zajęcia nauki pływania.
3) Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
Należy wypisać wszystkie wymagania sprzętowe, które musi spełnić potencjalny uczestnik aby móc
korzystać z płatności online tj. dostępu do komputera, przeglądarki internetowej, adresu e-mail,
komputera. W tym miejscu należy również dołączyć dopisek o zakazie dostarczania przez
Uczestników treści o charakterze bezprawnym.
Przykłady:
2. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę
usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
a. posiadanie dostępu do sieci Internet;
b. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu
rezerwacji;
c. posiadanie aktywnego konta e-mail.
3. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W
szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością
przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
4. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w
szczególności:
a. naruszających dobre imię osób trzecich;
b. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
c. naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
d. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
e. namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

Słuchacz kursów online powinien mieć dostęp do komputera (4GB RAM, system Windows 10
lub Mac OS 10.13 i najnowsze wersje przeglądarek), internetu ( 3,2 Mbps w obu kierunkach),
słuchawek i kamerki.
4) Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług
drogą elektroniczną
W regulaminie musi znaleźć się informacja w jaki sposób podpisywana jest umowa z uczestnikiem.
Możliwości są dwie:
a) Podpisanie umowy zachodzi poprzez zaakceptowanie regulaminu w formularzu zapisów.
Przykład:
Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Kursanta (lub przedstawiciela
ustawowego Kursanta) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Nazwa firmy,
nazwa właściciela, regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach
nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
b) Podpisanie umowy zachodzi poprzez podpisanie fizycznego dokumentu.
Przykład:
Umowa nauki lub doskonalenia pływania (dalej: „Umowa”) zawierana jest za pomocą środków
porozumiewania się na odległość, tj. za pomocą poczty e-mail (adres Organizatora:
przykładowymail@gmail.com). Do zawarcia współpracy wystarczy przesłanie Organizatorowi
skanu podpisanej Umowy, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin, a której treść
jest ustalana przez strony w drodze korespondencji e-mail.

Oprócz zapisu o podpisaniu umowy w regulaminie musi się również znaleźć zapis o odstąpieniu od
umowy (ważne: to nie to samo co reklamacja!). Opis procesu musi zawierać informacje w jaki sposób
można odstąpić od umowy, do kiedy można od niej odstąpić oraz jaka kwota zostaje uczestnikowi
zwrócona..
Przykłady:
1. Rezygnacja z kursu może nastąpić w formie pisemnej lub drogą e-mailową.
2. Szkoła zwróci słuchaczowi wpłacone kwoty w całości, jeśli rezygnacja z nauki nastąpi przed
rozpoczęciem danego kursu.
3. W przypadku rezygnacji słuchacza z kursu po jego rozpoczęciu, słuchaczowi przysługuje
zwrot należności za zajęcia opłacone, a nie odbyte z potrąceniem kary umownej w wysokości
50% kosztu zajęć opłaconych a nie odbytych, oraz kosztu podręcznika – jeżeli rezygnacja
nastąpi z przyczyn niezależnych od szkół. Dotyczy to wpłat za semestr lub za rok nauki, nie
dotyczy opłat ratalnych miesięcznych.
4. W przypadku opłat ratalnych rezygnacja następuje z zachowaniem pełnego
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
5. W przypadku rezygnacji słuchacza z kursu po jego rozpoczęciu, słuchaczowi przysługuje
prawo do zwrotu całości należności za zajęcia opłacone a nie odbyte – pod warunkiem, że
rezygnacja nastąpi z winy szkoły.

Osoby rezygnujące z udziału w kursie otrzymują zwrot wpłaconych środków za
niezrealizowane zajęcia wyłącznie, jeśli rezygnacja została zgłoszona najpóźniej po upływie
trzeciej lekcji. W przypadku zgłoszenia rezygnacji po upływie czwartej lekcji,środki nie będą
zwracane.
5) Tryb postępowania reklamacyjnego
W opisie procesu musi znajdować się informacja na temat tego w jaki sposób można zgłosić
reklamacje, ile czasu potrzebuje szkoła żeby ją rozpatrzyć oraz w jaki sposób uczestnik otrzyma
odpowiedź.
Przykład:
1) Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu
cywilnego.
2) Reklamacje należy składać Szkole pisemnie lub osobiście, telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Szkoły podany w Umowie na Kurs lub na
stronie internetowej www.przykład.pl Wszelkie kwestie sporne ostatecznie będą rozpatrywane
przez Dział Obsługi Klienta (adres email: przykładowymail@gmail.com), numer telefonu 111
222 333 (czynny w godz. 09:00–19:00, od poniedziałku do piątku).
3) Szkoła rozpatrzy reklamację i zawiadomi Nabywcę o sposobie jej załatwienia nie później niż
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Szkoła przekaże na
papierze lub innym trwałym nośniku.
4) Szkoła nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
6) Polityka prywatności
W polityce prywatności muszą znaleźć się informacje jakie dane i w jakim celu będą przetwarzane,
jaka jest ku temu podstawa prawna oraz pełne dane administratora (szkoły) jak i dane kontaktowe.
Przykład:
Słuchacz wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i
wyłącznie na użytek Szkoły zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO”
oraz na otrzymywanie od Nazwa szkoły, Imię i nazwisko właściciela z siedzibą w adres
szkoły, informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r.
(Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.